Gode dager på gård for personer med demens

En spennende og annerledes utstilling åpnet mandag 24. januar i Vitenparken på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 13. februar er utstillingen på plass i Løten folkebibliotek.

Den er basert på nye forskningsfunn som viser at personer med demens og deres pårørende opplever at dagaktivitetstilbud på gård har stor betydning i deres hverdag. Aktivitetene på gården oppleves som meningsfulle, og personene med demens kjenner seg som nyttige bidragsytere på gården.

– Dagaktivitetstilbud til personer med demens i kommunene er lovpålagt fra 1. januar i år. Det er nå viktig for kommunene å legge til rette for at personer med demens skal ha et variert aktivitetstilbud. Vi fant i vårt forskningsprosjekt at dagaktiviteter på gård bidrar med gode dager for personer med demens, og at tilbudet også er viktig for deres pårørende. Et slikt dagaktivitetstilbud kan derfor være et godt bidrag i kommunenes omsorgstilbud, sier Grete Patil fra NMBU, som leder forskningsprosjektet.

Den gode hverdagen

– Med utstillingen vil vi vise fram resultatene fra dette store forskningsprosjektet på en ny og annerledes måte. Vi ønsker å nå tilbydere av tjenestene og kommunene, personer med demens, pårørende, fagfolk og det brede lag av befolkningen. Folk vil kunne finne utstillingen på biblioteker, kommunehus eller kulturhus rundt omkring i Norge, sier hun.

Forskningsprosjektet har sett nærmere på om og hvordan dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til en god hverdag for hjemmeboende personer med demens, og samtidig være en aktuell tilleggsnæring for landbrukssektoren.

– Flertallet av dem som er på dagaktivitetstilbud på gård rapporterer selv at de har høy livskvalitet. Ett av flere særtrekk ved tilbudene på gårdene er at det brukes mye tid utendørs, og vi finner at det bidrar til et godt humør og fysisk aktivitet. Aktivitetsnivået er høyere enn det som er vanlig på dagtilbud, og personer med demens er mer fysisk aktive de dagene de er på gården. Og ikke minst; på gården føler de seg inkludert i et sosialt fellesskap, sier hun.

Personer med demens opplever at de er aktive deltagere, viser forskningen. De opplever at gjør noe nyttig når de bidrar i det som de oppfatter som meningsfulle aktiviteter gjennom de vanlige arbeidsoppgavene på gården.

Pårørende får avlastning

I likhet med personer med demens, så skårer pårørende også høyt på selvrapportert livskvalitet. De opplever at de har noen å dele omsorgsansvaret med, viser forskningsfunnene.

– De opplever dagaktivitetstilbudet som en avlastning. De får en anledning til å kunne gjøre det de anser som viktig for dem, og å samle krefter, sier Patil.

– Alt i alt, så føler de pårørende at deres kjære trives, at de blir godt tatt vare på og at de får gjøre meningsfulle aktiviteter i et trygt og inkluderende miljø, avslutter hun.

Utstillingen er åpen fra mandag 27. januar kl. 13.00 i Vitenparken på NMBU, og blir stående der til 24. februar.

Alle fotografiene er av fotograf Martin Lundsvoll.

Fakta om forskningsprosjektet Demensomsorg på gård

Et dagaktivitetstilbud kan bidra til mening og aktivitet i hverdagen for hjemmeboende personer med demens. Siden 2001 har det eksistert dagtilbud for personer med demens på norske gårder og i 2019 finnes det ca. 40 gårder med et slikt tilbud. Våren 2017 deltok 32 gårder i studien om dagtilbud for personer med demens. Av dem hadde 30 gårder dyr og 29 drev med landbruksproduksjon.

Tilbudene hadde i snitt fem brukere per dag og var åpne i snitt tre dager i uka, fem timer per gang. Det jobbet like mange med helsefaglig bakgrunn på gårdene som det gjør på andre dagtilbud, og halvparten av tilbyderne selv har helsefaglig bakgrunn. Brukerne på gården går turer, driver med hagestell, vedarbeid, raking, luking og dyrestell, og de har det hyggelig og sosialt sammen. Mye av dagen på gården tilbringes utendørs.

Hensikten med forskningsprosjektet Demensomsorg på gård var å undersøke om og hvordan dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til en god hverdag for hjemmeboende personer med demens, og samtidig være en aktuell tilleggsnæring for landbrukssektoren.

Demensomsorg på gård er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.