Samarbeidspartnere

Forskningsprosjektet har hatt fire hovedpartnere:

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning)

Annet samarbeid

I tillegg har vi samarbeidet med Nasjonalforeningen for folkehelse, tilbydere, Bondelaget, Matmerk, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, avdeling landbruk og mat, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, avdeling helse, og internasjonale forskere ved National Institute for Public Health and the Environment, Nederland, og University College Dublin, School of Agriculture and Food Science.

Finansiering

Forskningsprosjektet ble finansiert gjennom Bionær-programmet til Norges Forskningsråd.

 

 • logo_nmbu

  NMBU

  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges landbrukshøgskole, er Norges sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. NMBU er et internasjonalt universitet med forskning som kan møte de store globale spørsmålene innen bl.a. miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordring, fornybare energikilder, matproduksjon «fra jord og fjord til bord» og areal- og ressursforvaltning.

 • nibio-logo

  NIBIO

  Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi, og skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.

 • Aldringoghelse logo

  ALDRING OG HELSE

  Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om alderspsykiatri, demens, funksjonshemning og aldring og utviklingshemning og aldring. Vi bidrar med kompetanseoppbygging og veiledning til hele helsetjenesten, både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, til andre tjenesteytere, brukere (pasienter og pårørende) og befolkningen for øvrig. Aldring og helse har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter, eget forlag og bibliotek. Vi tilbyr kurs, sammensatte opplæringsprogrammer og driver fagskole. Formidling av kunnskap skjer i tillegg gjennom vårt tidsskrift Demens & Alderspsykiatri og via våre digitale plattformer.

 • ruralis_logo_institutt

  RURALIS

  Ruralis er en selvstendig forskningsstiftelse, lokalisert ved NTNU i Trondheim. Det er et nasjonalt senter for samfunnsvitenskapelig forskning, som dekker følgende områder: 1) Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur, 2) Ressursforvaltning, miljø og landskap, utmark, 3) næringsutvikling, landbruk og verdikjeden for mat og 4) kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygder og byer, sentrum og periferi.

 • forskningsradet_logo

  NORGES FORSKNINGSRÅD

  Forskingsrådet er et nasjonalt råd som bidrar til realisering av forsking av høy kvalitet og utvikling av kunnskap for å møte sentrale utfordringer i samfunn og næringsliv. De bidrar til dynamikk og samhandling nasjonalt og internasjonalt og legger til rette for læring, bruk og innovasjon.

  Programmet BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien.